Utleiebetingelser for ProSystemer OLL AS

1.    Generelt
Disse betingelsene er gjeldene fra 09.03.2020 og erstatter alle tidligere utleiebetingelser såframt ikke annet er skriftlig avtalt. Utleiebetingelsene ansees som lest og godtatt av kunden ved bekreftelse på utleie eller prosjekt.  Den ansvarlige leietaker må være fylt 18 år ved leieperiodens oppstart og på oppfordring fremvise gyldig legitimasjon. For bedriftskunder kreves det også en kopi av firmaattest.  ProSystemer OLL AS sitt utstyr skal ikke under noen omstendigheter brukes på en slik måte at det kan skade ProSystemer OLL AS sitt omdømme.  Utstyret skal kun brukes til avtalte prosjekter.  Ved flere leietakere gjelder prinsippet «en for alle, alle for en» til hele fakturabeløpet, med eventuelle tilleggsfakturaer, er betalt.  Ved utleie til organisasjoner, lag, foreninger ol vil personen(e) som bekrefter disse betingelsene stå ansvarlig for hele fakturabeløpet.

2.    Tilbud
Tilbudet er gjeldene i 10 dager fra tilbud oversendes kunde om ikke annet er avtalt skriftlig. ProSystemer OLL AS står fritt til å avslå tilbud, eller justere priser på tilbud som ikke er akseptert innen fristen.  Tilbud som ikke er akseptert innen 48 timer før utleieperiodens begynnelse kan uten forvarsel kanselleres av ProSystemer OLL AS. Alle oppgitte timer tilknyttet tilbudet er et estimat.  Timeantallet vil bli fakturert i henhold til endelig kjøreplan eller faktiske timer.  Herunder områder utenfor Prosystemer OLL AS sin kontroll.  Prosjektet starter ved avrise fra ProSystemer OLL AS sine lokaler og slutter ved ankomst til samme lokasjon.

3.    Levering
Utstyret er å anse som levert når det er stilt til disposisjon på ProSystemer OLL AS sitt lager eller ved levering på lokasjon, på avtalt tidspunkt.  Risikoen for alle utleieprodukter er helt og fullt på leietaker inntil utstyret er levert tilbake inne på ProSystemer OLL AS sitt lager til avtalt tid i samme tilstand som ved avhenting/levering.  Leietaker plikter å melde fra til utleier umiddelbart dersom det oppdages mangler i leveransen eller feil på utstyr.

4.    Retur
Alt utstyr skal leveres tilbake til ProSystemer OLL AS sitt lager innen kl. 16.00 den dagen leieperioden opphører. Alt utstyret skal leveres tilbake i samme stand som da det ble utlevert ved leieperiodens begynnelse. Enhver modifikasjon av utstyret må ikke forekomme uten skriftlig avtale. Kunden faktureres de kostnader Pro Systemer OLL AS har som følge av forsinket eller mangelfull levering. Dette inkluderer kveiling av kabler, manglende demontering og vask, samt innleie av tilsvarende utstyr for å erstatte manglende utstyr ved behov, herunder også tilkommende transport og håndteringskostnader.  Kunden faktureres også for reparasjon av utstyr som er ødelagt eller skadet på grunn av uaktsom håndtering.  Utstyr som ikke er tilbakelevert innen 7 dager fra utleieperiodens slutt ansees som mistet eller stjålet, og  ProSystemer OLL AS forbeholder seg retten til å politianmelde stjålet utstyr uten å videre varsle leietaker. Ved manglende eller stjålet utstyr faktureres leietaker veiledende nypris for likt eller tilsvarende produkt, samt alle andre tilkommende kostnader. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, fraktkostnader, merkekostnader, emballeringskostnader og monteringskostnader.

5.    Betaling

Betaling skal skje kontant ved henting av utstyr med mindre annet er skriftlig avtalt. Ved

etterskuddsfakturering skal avtalt beløp være Pro Systemer OLL AS i hende innen 10 dager etter

utleieperiodens begynnelse med mindre annet er skriftlig avtalt. Pro Systemer OLL AS godtar kun betaling i

norske kroner (NOK). Ved forsinket betaling belastes kunden med etterskuddsrente etter gjeldene

satser. Ved ordresum over kr. 50.000,- eks.mva. skal 50%  av summen betales som forskudd dersom ikke

annet er avtalt skriftlig. Administrasjonsgebyr tilkommer.  Forskuddsfakturering må være på vår konto før

prosjektet starter.  Ellers ansees kontrakten som brutt og prosjektet avlyses.  Ved manglende eller mangelfull betaling kan utleier holde tilbake hele eller deler av leveransen uten krav på erstatning eller prisavslag.

6.    Endring av avtale/avbestilling

Både muntlig og skriftlig bekreftelse er bindende. Avtalen kan bare endres eller sies opp etter samtykke

med selger.  Ved avbrudd eller kansellering av denne bekreftelsen, kan utleier fakturere inntil 20% av avtalt

sum. Ved avbestilling senere enn 6 uker før leieperioden starter belastes 50% av avtalt sum.                                                                           

Ved avbestilling senere enn 3 uker før leieperioden starter belastes 100% av avtalt sum. Dersom kunden ønsker å forlenge leieperioden må dette godkjennes av ProSystemer OLL AS. Dersom utstyret er planlagt brukt til andre prosjekter i den forlengede perioden, blir kunden belastet for de kostnader ProSystemer OLL AS måtte ha for å skaffe tilsvarende utstyr til veie.

7.    Mislighold
Ved mislighold av disse betingelser kan ProSystemer OLL AS til enhver tid kreve utstyret tilbakelevert eller hente utstyret for leietakers regning og risiko.

8.    Erstatning ved manglende eller mangelfull levering
ProSystemer OLL AS sin erstatningsplikt ved manglende eller mangelfull leveranse er i alle tilfeller begrenset til reduksjon/frafallelse av forholdsmessig del av avtalt leiesum.

9.    Fremleie
Leid utstyr skal ikke under noen omstendigheter fremleies uten skriftlig godkjenning av ProSystemer OLL AS.  ProSystemer OLL AS har eiendomsretten over utstyret gjennom hele leieperioden og eiendomsretten for utstyret kan ikke under noen omstendigheter overføres til andre.

10.  Ansvar og risiko (forsikring)
Kunden bærer det hele og fulle ansvaret for utstyret i hele leieperioden. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, forsikring og skader på fremmed eiendom. Kunden plikter å behandle utstyret med behørig aktsomhet. Utstyret  må kun benyttes på tiltenkt måte slik at det ikke er fare for å skade gjenstandene, materiell eller personer.  Ved feil på strømnettet kan leietaker stilles økonomisk ansvarlig for eventuelle feil som oppstår på utstyret som følge av dette.  Utleier tar ikke ansvar for forsinkelser eller avlysninger grunnet feil på strømnettet.

11.  Transport og parkering
Dersom ProSystemer OLL AS besørger transport, tilkommer transportkostnader.  Levering skal skje til bakkepkan eller trappefri 1. etg.  Ved bæring/innlessing må dette avtales særskilt  (skriftlig). Leietaker plikter å stille med hensiktsmessige parkeringsfasiliteter til ProSystemer OLL AS sine biler i umiddelbar nærhet av produksjonslokasjonen gjennom hele leieperioden dersom ikke annet er skriftlig avtalt. ProSystemer OLL AS viderefakturerer kunden alle kostnader knyttet til parkeringsavgifter, samt parkeringsgebyr som følge av feil eller mangelfull informasjon om parkeringsfasiliteten.

12.  Kost/Losji
Kunden plikter å stille egnet kost og losji til disposisjon for ProSystemer OLL AS sitt mannskap. Dette inkluderer innleid arbeidskraft ProSystemer OLL AS stiller med. Det skal serveres mat minimum hver fjerde time. Ved mannskap på jobb over 10 timer skal minimum ett måltid være varmt. Alternativt kan det i forkant (minimum 48 timer før oppstart) avtales en «buy out» på kr 250 eks mva pr. person pr. påbegynte 8 timer for manglende kost.  Det skal også være enkel tilgang på toalettfasiliteter samt drikkevann under hele leieperioden.  Leietaker skal stille med overnatting (enkeltrom) til alt ProSystemer OLL AS sitt personell på alle oppdrag der det er mindre enn 11 timer fra en dag er slutt til neste begynner dersom ikke annet er avtalt.  Dersom leietaker ikke kan oppfylle disse betingelsene skal ansvarlig prosjektleder hos ProSystemer OLL AS underrettes uten opphold. Minimum tidsperioden er inklusive eventuelt opprigg, nedrigg, prøver samt reisevei t/r Hagan (ProSystemer OLL AS sine lokaler).  ProSystemer OLL AS er ikke ansvarlig for mangler eller forsinkelser i oppdrag grunnet mangel på kost/losji.  Alle avvik faktureres leietaker i henhold til faktiske kostnader.

13.  Spesielle krav ved leie av scener
Ved leie av større utendørsscener må leietaker stille med truck, lift og vann til fylling av ballastdunker etter behov. Det må også være mulig for ProSystemer OLL AS sine biler å kunne kjøre helt frem til der scenen skal stå samt tømme bilene og ha snuplass for disse. Der det ikke brukes nivelerbart scenegulv må underlaget der scenen skal stå være flatt og jevnt uten helning. Ved leie av utendørsscener tåler slike scener vind inntil 15 m/s.  Det er opp til ProSystemer OLL AS sin representant å avgjøre om scenekonstruksjonen bør endres eller tas ned. Og eventuelt om scene og tilhørende område må evakueres. ProSystemer OLL AS kan ikke belastes for noen form for tap eller kostnader dersom scenekonstruksjonen må senkes selv om dette skjer før eller under en produksjon.  Prosystemer OLL AS er ikke ansvarlig for artister eller tredjeparts utstyr.  Leietaker er ansvarlig for artister og medvirkendes sikkerhet på scenen.  Ved svikt på Prosystemer OLL AS sitt utstyr grunnet vær kan det ikke kreves reduksjon i prisen dersom ProSystemer OLL AS prøver å få utstyret operativt innenfor rimelighetens grenser.

 

14.  Forhold utenfor ProSystemer OLL AS sin kontroll (Force Majeure)

ProSystemer OLL AS bærer intet ansvar eller risiko ved manglende eller forsinket levering som følge av forhold utenfor ProSystemer OLL AS sin kontroll. Dette inkluderer, men ikke begrenset til, natur-katastrofer, streik eller annen arbeidskonflikt, mangelfull eller skadet infrastruktur eller brann.  ProSystemer OLL AS plikter å informere sin kunde uten opphold, dersom det framkommer informasjon som gjør at leieforholdet ikke kan oppfylles i henhold til avtale.  ProSystemer OLL AS forbeholder seg retten til å avlyse og evakuere ethvert arrangement der ProSystemer OLL AS sitt utstyr blir brukt, dersom det foreligger eller oppstår forhold som gjør det sikkerhetsmessig uforsvarlig å gjennomføre arrangementet.  Dette inkluderer, men ikke begrenset til, feil bruk av utstyr, væromslag og vind, manglende nødutganger eller andre bygg tekniske forhold, opptøyer eller trengsel samt trusler eller vold mot ProSystemer OLL AS sitt mannskap.